"טסקטה לש האיסידואה" לע םיבתוכ םיארוקא-א "תויתרגש יתלב תוסיפתב דחוימב קימעמו ףיקמ ,יניצר טקיורפ"

ד-ר "הטושפ אל האירק שרודו השק רפסה"

... רתויב ןיינעמ אוהו רפסה תא יתארק"
י-ש ".םימיכחמ ויה םירבסההו םיעוריא ןיב רשוק התאש םירשקה םגו יתרכה אלש עדימל יתעדוותה

ב-א "האירקל לקו דאמ רורב ןפואב בותכ רפסה"

א-בא "!!ידוסיו קימעמ דאמ"

ר-מ "ילא רביד דאמ סופדה תכפהמ לע קרפה !ןאכ תרגא עדי לש תורידא תויומכ הזיא"

קב-א "םיה תפש לע האירקל דעוימ וניא רפסה"

בא-א "'ותוהמ םצע תא םג אלא ,טסקטה תודלות תא קר אל ,יתנבה תא דוסיהמ הניש' ךרפסל רצק טפשמ"


! םכלוכל הדות